plk111128

28 Lis 2011 - 18:00
28 Lis 2011 - 21:24

Pražský lingvistický kroužek

je hrdý na to, že jeho členové vypracovali originální
funkčně-strukturální popis jazyka: Za­va­dil, Bohumil & Petr
Čermák. Mluvnice současné španělštiny (lingvisticky inter­pre­tač­ní
pří­stup). Karolinum, Praha 2010. Tuto práci, jež podstatně čerpá
z díla doyena současného PLK Jana Šabršuly, představíme za
přítomnosti obou autorů ukázkou

Systémový konstrukt kategorií způsobu

a času ve španělštině

kterou přednese

Bohumil Zavadil

Pro poznání těch aspektů skutečnosti, které nelze přímo nazírat, se
vytvářejí modely. Mo­de­lem jazykového systému ve strukturálním
přístupu je systémový konstrukt. Tuto abstrakci, vy­vo­ze­nou
z empirických dat, lze schematicky znázornit diagramem
paradigmatického uspo­řá­dá­ní kategoriálních významů. Diagram je možno
analyticky rozvést do sématických matic, je­jichž sémata odrážejí míru
příbuznosti nebo nepříbuznosti kategoriálních znaků.
Kon­fron­tu­je­me-li kategorie způsobu a času s reálně fungujícím
systémem, vidíme, že některé znaky se v úsu roz­ko­lí­sá­vají.
V kolísání však můžeme rozpoznat i tendence, potenciál nové
stability. Vý­sled­kem je nestabilní rovnováha a vnitřní napětí systému.

Kliknutím ZDE lze stáh­nout tabulky a rozbory k výkladu.

Těšíme se na setkání    28.listopadu
18H00    Palachovo nám.2, posl.104

Odpovědět

  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování