plk120514

14 May 2012 - 18:00
14 May 2012 - 21:31

Pražský lingvistický kroužek

je historicky spjat se strukturálním rozborem verše. Jsme velice rádi, že této tematice se věnuje i mladá generace badatelů, jak dokládá pozvaný kandidát členství

Petr Plecháč

Sémantika českého daktylu v raném
obrození

S Dobrovského prozodickou reformou, resp. s její realizací v Puchmajerových almanaších vstupuje do literární komunikace nebývalá komplexnost na metrické rovině verše. Na místo původního (převážně) sylabického verše, který byl metricky diferencován pouze počtem slabik v řádce, se dostává verš sylabotónický, v kterém se navíc normuje i distribuce přízvučných slabik. Metrický systém se tak obohacuje o nové rozměry a ty se užíváním ve vyhraněných tematických nebo žánrových kontextech začínají sémantizovat. Příspěvek se zaměří na utváření sémantiky daktylu a její možné motivace.

Těšíme se na setkání

14.května 2012 v 18H00    posl.104, FF UK

nám. Jana Palacha 2

Reply

  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options