plk111212

12 Dec 2011 - 18:00
12 Dec 2011 - 21:19
Pražský lingvistický kroužek

se ve svém klasickém období hodně zabýval staroslověnštinou. Tento
jazyk nás zajímá stále, tím spíš když při jeho popisu vzniká nástroj,
který umožňuje vidět dosud netušené sou­vis­los­ti. Představí jej
vedoucí paleoslovenistického pracoviště Slovanského ústavu AV

Václav Čermák

K novým možnostem historické
lexikografie

(na příkladu Řecko-staroslověnského
indexu)

Řecko-staroslověnský index svou koncepcí, způsobem zpracování i
pramennou basí přímo na­va­zu­je na Slovník jazyka staroslověnského
(1958–1997) a je zamýšlen jako jeho druhá, sa­mo­stat­ná část. Index
zpracovává všechny staroslověnské památky velkomoravského původu
s řec­kou předlohou i některé památky mladší, povelkomoravské (do
xi století). Index chce zhod­notit staroslověnskou slovní zásobu
z pohledu řeckého lexika, zejména ukázat bohatství a rozsah
staroslověnské synonymie, rozšiřování a specifikaci sémantiky
staroslověnských slov vlivem řečtiny, tvoření slov, ustalování
staroslověnských termínů i přejímání slov z řečtiny. Před­náška
představí koncepci této specifické příručky a způsoby i mož­nos­ti
lexikografického zpra­co­vá­ní shromážděného lexikálního materiálu.

Srdečně zveme na    pondělí 12.prosince
2011 v 18H00   
do posl.104, FF UK
náměstí Jana Palacha 2, Praha 1