plk120528

28 May 2012 - 18:00
28 May 2012 - 21:43

Pražský lingvistický kroužek

uctí památku váženého člena prof. PhDr. Oldřicha Švarného, DrSc. (1.v 1920 – 19.iv 2011), který nás před rokem opustil, na zasedání, jež uvede předseda PLK Oldřich Král a na němž sinologové různých generací podají svědectví o Švarného osobnosti a díle

Oldřich Švarný — učitel

David Uher

Olomouc

Oldřich Švarný a prozodická transkripce
čínštiny

Hana Třísková

Praha

Prozodické (suprasegmentální) rysy jazyků, jako jsou přízvuk, intonace, členění řeči nebo tempo, které se v psaném projevu téměř nevyznačují, představují jak pro vědecký popis jazyka, tak pro praktické studium oblast mimořádně obtížnou. Navýsost komplikovaná je pak prozodie čínštiny, v níž složitě interagují tóny co distinktivní jednotky morfů s větnou intonací a s přízvukem. Analýze těchto vztahů a vůbec prozodii spontánní mluvené čínštiny se prof. Švarný věnoval celý život. Usiloval jak o její vědecký popis, tak o její praktické zpřístupnění všem, kdo se učí čínsky. Oboje našlo svůj výraz v jeho prozodické transkripci čínštiny. Její poslední verze se objevuje v Učebním slovníku jazyka čínského (UP Olomouc, 1998–2000). Referát vyloží inspirační zdroje, sledované cíle i technické detaily této transkripce.

Srdečně zveme všechny zájemce, členy i
hosty Kroužku, na
pondělí 28.května 2012 od 18H00
do posluchárny 104, hlavní budovy FF UK
Palachovo náměstí 2, Praha 1